Isännöinti - Pidämme huolta asumisestasi

Asunto-osakeyhtiölakimuutos heinäkuussa 2022

Muutos koskee etäosallistumista yhtiökokoukseen ja etäkokousten järjestämistä.
Muutos sisältää sekä jo voimassa olleiden etäosallistumista koskevien säännösten täsmennyksiä, että kokonaan uusia säännöksiä esimerkiksi yhtiökokouksen pitämistä ilman kokouspaikkaa.


ETÄOSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Hallitus voi päättää tarjota osakkaille mahdollisuuden osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole tällaista osallistumistapaa koskevaa rajoitusta tai kieltoa.

YHTIÖKOKOUS KOKONAAN ETÄYHTEYKSIN
Lakimuutoksen myötä yhtiökokous on jatkossa mahdollista pitää kokonaan etäyhteyksin. ilman fyysistä kokousta kokouspaikalla. Tällaisen täysin etänä järjestettävän kokouksen pitäminen edellyttää kuitenkin sitä, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on järjestettävä tai voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa.

SITOVA ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN ETÄOSALLISTUMISEEN
Sellaisissa yhtiöissä, joissa on vähintään 30 osakehuoneistoa, voidaan jatkossa vaatia sitova ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen etäyhteydellä osallistuvilta osakkailta.
Ilmoittautumisen sitovuuden edellytyksenä on se, että yhtiökokouskutsussa on mainittu ilmoittautumisen sitovuudesta.
Sitovan ilmoittautumisen jälkeen osakkeenomistajalla ei ole enää oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.
Muutos voi mahdollistaa esim. pienempien kokoustilojen varaamisen.

OSALLISTUMINEN POSTIN TAI TEKNISEN APUVÄLINEEN AVULLA
Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voi osallistua myös postin tai teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai sen aikana, ellei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen osallistumistavan tarjoamista.

OSAKASVÄHEMMISTÖN OIKEUS ETÄOSALLISTUMISEEN
Yhtiöissä, joissa vähintään 30 osake-huoneistoa, osakkaille on osakasvähem-mistön vaatimuksesta tarjottava mahdol-lisuus osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyden avulla. Vaatimukseen on lain mukaan suostuttava, mikäli etäosallistumismahdollisuutta vaativilla osakkailla on vähintään kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
Etäosallistumismahdollisuutta on vaadittava kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

OSAKASVÄHEMMISTÖN OIKEUS KOKOUSPAIKALLA OSALLISTUMISEEN
Jos yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous voidaan järjestää ilmana kokouspaikkaa, yhtiön on tarjottava osakasvähemmistön vaatimuksesta mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Vaatimuksen voivat esittää osakkaat, joilla on vähintään kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista ja vaatimus on esitettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

ETÄOSALLISTUMISOIKEUTTA KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN LISÄÄMINEN YHTIÖJÄRJESTYKSEEN
Lakimuutos vaikuttaa myös yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaan päätöksentekoon. Mikäli yhtiöjärjestykseen halutaan lisätä määräys, jonka perusteella osakkeenomistajille on tarjottava oikeus osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, riittää yhtiöjärjestyksen muuttamiseen enemmistöpäätös.

Lataa pdf